തവനൂര്‍ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതുക:
*I have read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy.